Heading Logo

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Áp dụng cho người dùng và các đối tác sử dụng dịch vụ của Pushtimize

Công ty Cổ phần AdFlex Việt Nam (“AdFlex”) đề cao và tôn trọng quyền riêng tư, bảo mật và an toàn thông tin cá nhân theo quy định pháp luật Việt Nam. AdFlex tạo ra Chính Sách Về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này để thể hiện cam kết của chúng tôi về quyền được bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân đối với Người dùng của trang web này và các Đối tác của AdFlex.

 1. I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

  1. Dữ Liệu Cá Nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
  2. Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
  3. Chủ Thể Dữ Liệu là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ảnh.
  4. Biện Pháp Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân là mọi biện pháp, phương tiện, công cụ và cách thức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu một cách tốt nhất, và đảm bảo tuân thủ Quy Định Pháp Luật Liên Quan.
  5. Quy Định Pháp Luật Liên Quan là Nghị định 13/2023/NĐ-CP và các bản sửa đổi bổ sung, và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.
  6. Bên Kiểm Soát Dữ Liệu: là tổ chức, cá nhân quyết định mục đích và phương tiện Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân.
  7. Bên Kiểm Soát Và Xử Lý Dữ Liệu: là tổ chức, cá nhân đồng thời quyết định mục đích, phương tiện và trực tiếp Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân.
  8. Bên Thứ Ba Được Phép: là tổ chức, cá nhân ngoài Chủ Thể Dữ Liệu, Bên Kiểm Soát Dữ Liệu, Bên Xử Lý Dữ Liệu, Bên Kiểm Soát Và Xử Lý Dữ Liệu được phép Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm nhưng không giới hạn bên thứ ba Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân thay mặt cho Bên Xử Lý Dữ Liệu, bên thứ ba được phép Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân với sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu tại Chính Sách Về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này và các thỏa thuận, văn bản với Chủ Thể Dữ Liệu.
  9. Chính Sách Về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân: là thỏa thuận giữa AdFlex và Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác giải thích cho các chính sách, quy định của AdFlex liên quan đến bảo vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân.
 2. II. HIỆU LỰC CỦA CHÍNH SÁCH VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

  1. Bằng việc đăng ký tìm hiểu, đăng ký sử dụng, sử dụng các Sản Phẩm, Dịch Vụ, giao kết hợp đồng và/hoặc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho AdFlex trên bất kỳ nền tảng nào và/hoặc dưới bất kỳ hình thức nào cho phép AdFlex Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác đã đọc, hiểu rõ, chấp nhận toàn bộ và không kèm theo bất kỳ điều kiện nào đối với các nội dung được đề cập tại Chính Sách Về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này và các thay đổi (nếu có) trong từng thời kỳ.
  2. Chính Sách Về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này là một phần không thể tách rời và cần được đọc, hiểu thống nhất với các hợp đồng, thỏa thuận, điều khoản, điều kiện và các văn bản khác được xác lập giữa Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác và AdFlex.
  3. Tất cả các quyền và nghĩa vụ của các Bên tại Chính Sách Về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này sẽ không thay thế, chấm dứt hoặc thay đổi, mà sẽ là cộng dồn vào các quyền và nghĩa vụ mà AdFlex và Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác đang có ở bất kỳ văn bản nào đã thỏa thuận.
 3. III. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

  AdFlex cam kết tuân thủ các nguyên tắc sau đây khi Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân:

  • AdFlex xử lý và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam; tuân thủ đầy đủ theo Chính Sách Về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này và các hợp đồng, thỏa thuận, điều khoản, điều kiện, văn bản khác đã xác lập với Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác..
  • AdFlex thu thập Dữ Liệu Cá Nhân với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp, trong phạm vi các mục đích đã nêu tại Chính Sách Về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này, các hợp đồng, thỏa thuận, điều khoản, điều kiện, văn bản khác đã xác lập với Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác và phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.
  • Dữ Liệu Cá Nhân được cập nhật, bổ sung phù hợp với mục đích xử lý.
 4. IV. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

  1. AdFlex có thể Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân cho một hoặc nhiều mục đích sau đây, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
   • Xác minh tính chính xác, đầy đủ của các thông tin được Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác cung cấp; xác định hoặc xác thực danh tính của Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác và thực hiện quy trình xác thực Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác;
   • Xử lý việc đăng ký của Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác đối với bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào do AdFlex đề xuất hoặc cung cấp;
   • Để thực hiện nghĩa vụ đối soát, thanh toán với Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác;
   • Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ do AdFlex hoặc các bên liên kết đề xuất hoặc cung cấp;
   • Liên hệ với Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác nhằm trao đổi thông tin, giao các hóa đơn, các sao kê, các báo cáo hoặc các tài liệu khác có liên quan;
   • Thông báo cho Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác các thông tin về quyền lợi, thay đổi các tính năng của sản phẩm, dịch vụ;
   • Quản lý và đánh giá các hoạt động kinh doanh bao gồm thiết kế, cải tiến và nâng cao chất lượng các các sản phẩm, dịch vụ của AdFlex hoặc thực hiện các hoạt động truyền thông tiếp thị;
   • Để phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu; đánh giá và phân tích thị trường, đối tác, dịch vụ của AdFlex;
   • Cho các nhà cung cấp/các bên cung cấp dịch vụ/đối tác của AdFlex để thực hiện dịch vụ cho Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác và/hoặc AdFlex;
   • Để phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;
   • Để giúp AdFlex tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;
   • Gửi cho Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác các thông báo, bản tin, cập nhật, tài liệu quảng cáo, đặc quyền đặc biệt từ AdFlex, các đối tác, nhà tài trợ và nhà quảng cáo của AdFlex;
   • Thông báo và gửi giấy mời cho Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác về các sự kiện ho;ặc hoạt động do AdFlex, đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của AdFlex tổ chức;
   • Các nội dung khác mà AdFlex được phép sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân, Thông tin khác có liên quan không trái với quy định của pháp luật.
  2. Để tránh hiểu nhầm, khi chấp thuận Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này, Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác đồng ý rằng AdFlex được Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân (bao gồm các Dữ Liệu Cá Nhân được cập nhật trong tương lai) cho tất cả các mục đích nêu trên AdFlex sẽ yêu cầu sự cho phép từ Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác trước khi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác cho mục đích khác ngoài các mục đích đã được nêu tại Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân.
 5. V. CÁCH THỨC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

  Tùy thuộc vào mục đích Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, AdFlex hoặc Bên Xử Lý Dữ Liệu của AdFlex hoặc Bên Thứ Ba Được Phép có thể áp dụng các cách thức xử lý phù hợp bao gồm nhưng không giới hạn ở các phương thức Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân tự động, thủ công hoặc các phương thức khác phù hợp với quy định pháp luật và của AdFlex từng thời kỳ.
 6. VI. LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

  1. Dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác do AdFlex lưu trữ sẽ được bảo mật. AdFlex sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác.
  2. AdFlex sẽ áp dụng các tiêu chuẩn về bảo mật dữ liệu trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
  3. AdFlex lưu trữ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích theo Chính Sách Về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này, trừ khi thời gian lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân lâu hơn được yêu cầu hoặc cho phép bởi các quy định pháp luật hiện hành.
 7. VII. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

  AdFlex không đảm bảo rằng AdFlex và bất kỳ sản phẩm dịch vụ do AdFlex cung cấp sẽ đáp ứng được các yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác, cũng như không đảm bảo rằng sự vận hành của AdFlex không bị gián đoạn, không có sự chậm trễ, từ chối lệnh, bị lỗi, mất hoặc bị hủy bỏ thông tin hoặc các lỗi do virus, phần mềm thứ ba hoặc các rủi ro bất khả kháng khác. AdFlex sẽ được miễn trừ trách nhiệm với các vấn đề liên quan đến sự cố nêu trên (nếu có). AdFlex không chịu trách nhiệm liên quan đến tính xác thực của thông tin do Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác hoặc giao dịch giữa Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác và đối tác của AdFlex hoặc hành vi vi phạm pháp luật của Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác.
 8. VIII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU/ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỮ LIỆU CÁ NHÂN CUNG CẤP CHO ADFLEX

  1. Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác có các quyền sau đây: (i) Quyền được biết; (ii) Quyền đồng ý; (iii) Quyền truy cập; (iv) Quyền rút lại sự đồng ý; (v) Quyền xóa dữ liệu; (vi) Quyền hạn chế xử lý dữ liệu; (vii) Quyền cung cấp dữ liệu; (viii) Quyền phản đối xử lý dữ liệu; (ix) Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; (x) Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; (xi) Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật.
  2. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với AdFlex theo thông tin được cung cấp.
  3. AdFlex, bằng sự nỗ lực hợp lý, sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác trong khoảng thời gian luật định kể từ khi nhận được yêu cầu hoàn chỉnh và hợp lệ từ Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác, tùy thuộc vào quyền của AdFlex được viện dẫn đến bất kỳ sự miễn trừ và/hoặc ngoại lệ nào theo quy định pháp luật.
  4. Trong trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác rút lại sự đồng ý của mình, yêu cầu xóa dữ liệu và/hoặc thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác, và tuỳ thuộc vào bản chất yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác, AdFlex có thể sẽ xem xét và quyết định về việc không tiếp tục cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của AdFlex cho Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác. Các hành vi được thực hiện bởi Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác theo quy định này sẽ được xem là sự đơn phương chấm dứt từ phía Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác cho bất kỳ mối quan hệ nào giữa Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác với AdFlex, và hoàn toàn có thể dẫn đến sự vi phạm nghĩa vụ hoặc các cam kết theo hợp đồng giữa Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác với AdFlex, đồng thời AdFlex bảo lưu các quyền và biện pháp khắc phục hợp pháp của AdFlex trong những trường hợp đó. Theo đó, AdFlex sẽ không chịu trách nhiệm đối với Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh, và các quyền hợp pháp của AdFlex sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản, hoặc cấm đoán đó.
  5. Vì mục đích bảo mật, Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác có thể cần phải đưa ra yêu cầu của mình bằng văn bản hoặc sử dụng phương pháp khác để chứng minh và xác thực danh tính của Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác. AdFlex có thể yêu cầu Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác xác minh danh tính trước khi xử lý yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác.
 9. IX. SỬA ĐỔI

  Điều khoản và điều kiện của Chính Sách Về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này có thể được sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh tùy theo từng thời điểm và sẽ được đăng tải trên trang website của Pushtimize tại: pushtimize.com và/hoặc trên các phương tiện chính thức khác của Pushtimize và/hoặc thông báo đến Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác thông qua các phương tiện phù hợp của Pushtimize.
 10. X. THÔNG TIN LIÊN HỆ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

  Trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính Sách Về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân hoặc các vấn đề liên quan đến quyền của Chủ Thể Dữ Liệu hoặc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, Chủ Thể Dữ Liệu/Đối Tác vui lòng liên hệ theo các thông tin:
  • Website: https://pushtimize.com/
  • Nhắn tin: trực tiếp đến nhân viên quản lý tài khoản để được hỗ trợ.
  • Văn phòng AdFlex: Tầng 2, A1 – A3 Tòa nhà Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.